Metoda projektu


Metoda projektu w niniejszych materiałach została umieszczona w kontekście współczesnego środowiska pracy i nauki Ery Cyfrowej. Stąd - przyjęte tutaj założenia kluczowe obejmują:
 • konstruktywistyczne podejście pedagogiczne,
 • rozluźnianie ram tradycyjnych przedmiotów nauczania opartych na uniwersyteckich dziedzinach wiedzy - ponadprzedmiotowość i międzyprzedmiotowość,
 • mocne odniesienia do potrzeb współczesnego rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy
 • oparcie na wewnętrznej motywacji ucznia i jego samozarządzania,
 • oparcie na współpracy w grupie,
 • wspomaganie najnowszymi technologiami Społecznego Internetu Web 2.0.

Metoda konstruktywistycznego projektu grupowego pozwala niwelować wiele niedostatków dzisiejszej szkoły oraz , które wynikają z badan (na razie wyliczam w sposób bardzo nieuporządkowany):
 • nadmiar metod podawczych, instrukcjonalnej dydaktyki, 
 • nadmiar wiedzy teoretycznej, mierzonej następnie na głównie na niższych poziomach taksonomicznych, 
 • kształtowanie niepotrzebnych lub wręcz szkodliwych szkodliwych postaw odtwórczych,
 • niedostateczne kształtowanie kreatywności i postaw aktywnych
oraz niwelować braki kompetencyjne uczniów szczególnie powszechne i dotkliwe z punktu widzenia dzisiejszego zestawu kompetencji kluczowych:
 • niewystarczające umiejętności samooceny, oceny wzajemnej uczniów, krytycznej oceny,
 • niewystarczające umiejętności wyznaczania celów S.M.A.R.T. przez uczniów oraz kryterialnej ewaluacji ich osiągania,
 • niewystarczające umiejętności uczenia się na błędach (sukcesem jest najczęściej "poprawne rozwiązanie"; błąd zbyt często jest po prostu klęską),
 • atrofia umiejętności współpracy grupowej, wzajemnego zaufania, umiejętności delegowania kompetencji, przyjmowania i wyznaczania optymalnych ról etc.
 • niewystarczające umiejętności komunikowania się,
 • nikłe powiązanie z potrzebami nowoczesnego rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy, prowadzące do >>spektakularnej porażki absolwentów na rynku pracy
 • ...
(ciąg dalszy oraz porządkowanie i dokumentowanie - nastąpi).
Comments